اشتباه فرشتگان

درویشی به اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده می شود.

پس از اندک زمانی .داد و فریاد شیطان در می آید .و رو به فرشتگان می کند و می گوید:

جاسوس می فرستید به جهنم!؟؟؟؟؟؟؟

از روزی که این آدم به جهنم آمده .مداوم در جهنم بحث و گفتگو است و جهنمیان را هدایت

می کند........

حال سخن درویشی که به جهنم رفته بود را بخوانید که این چنین است:


با چنان عشقی زندگی کن. که حتی بنا به تصادف . اگر به جهنم افتادی خود شیطان تو

را به بهشت باز گرداند.

/ 0 نظر / 20 بازدید