انتظار خوشبختی تا همیشه ترین همیشگی ....

واسه رسیدن به خوشبختی چشمام و بستم و دارم عدد ها رو معکوس

میشمرم شاید فقط چند قدم مونده تا به خوشبختی برسم خوشبختی

مگه چیه؟شاید همون لبخندی که الان رو لبته معنای واقعیه

خوشبختیه!خوشبختی که زنگوله نداره تا وقتی میاد ما زود خبر دار ب

شیم!ممکنه همین الان کنارمون باشه خوشبختی جادو نیست معجزه

نیست....خوشبختی شاید همینیه که الان داریشو نمیبینیش

خوشبختی واسه ی من اونه و واسه  اون یکی دیگس خوشبختی اینه

که بتونی تو اوجه بدبختی خوشیه بقیه رو ببینی و خوش یشی خوش

بختی اینه که سعی کنی وقتی هیچی نداری خوش باشی خوش بودن

یعنی حسه خوب داشتن.حسه خوب داشتن یعنی عاشقانه همه ی

زندگی رو دوست داشتن!خوشبختی یعنی خوش بودن خوش بودن با

خاطرات با عشق با لحظه با رویا با امید اینده! 

با خاطرات عشقت در لحظه به امید اینده ای در کناره تو و خوشبختی

میمانم تا

                   فراتر از انتها و تا

                           انتهای دنیای زیبای من ...

/ 0 نظر / 14 بازدید