.....

همانگونه که دیگری نمی تواند،
بگوید چگونه احساسی نسبت به غروب زیبای خورشید داشته باشی ،
به همان گونه دیگری نمی تواند ،
بگوید که چگونه زندگی کنی.
تو آن هنرمندی ،
کهباید با دستهای خود تندیس تجربه ها را تراش دهی .
¤سوزان استازوسکی¤
************************************

مشتاقانه بنگر که به چه مقصود آمده ای
آنگاه با شوق عزم عمل کن
هر قدر مقصود والاتر باشد
مصمم تر خواهی شد
که با تعالی خود جهانی متعالی تر بسازی
(فیلیپس بروکس )

/ 0 نظر / 15 بازدید